หลวงพ่อพระใสพระธาตุหล้าหนองพระธาตุหลวงวัดเชียงทองทุ่งไหหิน


myspace counter
เว้ ดานัง ฮอยอัน
 

หนองคาย - เวียงจันทน์ (ไป-กลับ)
ท่านสามารถกำหนดวันเดินทาง
ได้เอง เริ่มตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ราคาพิเศษ.-
ท่านละ     บาท
1
รายละเอียดเพิ่มเติม............        


หนองคาย-วังเวียง-เวียงจันทน์
          3 วัน 2 คืน
นำท่านชมเมืองปาย แห่ง ลาว
สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า เรายินดี บริการทั้งแบบครอบครัว หรือ
คณะใหญ่ ด้วยราคาพิเศษเพียง
ท่านละ     บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม............
หนองคาย-วังเวียง 2 วัน 1 คืน  
สนุกสนานกับกิจกรรมล่องเรือคายัก
กระโดดน้ำ สัมผัสวิถีชีวิต อากาศทีี่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
ท่านละ   บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....
หนองคาย - เวียงจันทน์
         2 วัน 1 คืน
ล่องเรือแม่น้ำงึม ชมธรรมชาติและ
วิถีชีวิตประชาชนลาวบรรดาเผ่า
บริการทั้งแบบส่วนตัวและ กรุ๊ปเหมา
ท่านละ    บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.........
หลวงพระบาง

หนองคาย - หลวงพระบาง
   3 วัน 2 คืน(โดยรถยนต์)
เยือนเมืองมรดกโลก และ ชมวิถีชีวิต ประชาชนลาวบรรดาเผ่าตาง ๆ เหมาะ สำหรับกรุ๊ปทัวร์ที่มีเวลาน้อย
ราคาพิเศษ           บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...........

วังเวียง - หลวงพรบาง 4 วัน 3 คืน (โดยรถยนต์)
เที่ยวเมืองมรดกโลกแบบเต็มอิ่ม 4 วัน เดินทางโดยรถปรับอากาศ
ราคาพิเศษ...ท่านละ        บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเิติม.......
หนองคาย - วังเวียง - เชียงขวาง
     4 วัน 3 คืน (โดยรถยนต์)

ท่านละ          บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่ม.

เชียงของ หลวงพระบาง เวียงจันทน์
     4 วัีน 3 คืน (ไปเรือ-กลับรถ)

ล่องเรือชมแม่น้ำนานาชาติ เยือนเมืองมรดกโลก ชมภูผางามที่เมืองวังเวียง
พิเศษท่านละ     บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม......

ลาวใต้ น้ำตกคอนพะเพ็ง หลี่ผี
2 วัน 1 คืน (โดยรถยนต์)

ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง หลี่ผี มหานทีสีพันดอน น้ำตาดเยื่อง
ตาดฟาน และอุทธยานบาเจียง
ท่านละ     บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม........

ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง
       3 วัน 2 คืน (โดยรถยนต์)
ชมความมหัศจรรย์ของปราสาทหิน วัดพ และความยิ่งใหญ่ของมหาสีพันดอนทีน
ท่านละ         บาท
รายละเอียดเพิ่มเติ........
กรุงเทพฯ - ฮานอย - อ่าวฮาลอง
    3 วัน 2 คืน
(โดยเครื่องบิน)
ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง มรดกโลก
ฮานอย เจดีย์เสาเดียว ตลาด6สาย
และุหุ่นกระบอกน้ำ

ท่านละ      บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.............
มุกดาหาร - เว้ดานัง - ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดยรถยนต์ เริ่มต้นที่มุกดาหาร สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่งที่2
อุโมงค์วินม๊อก พระราชวังเว้ เจดีย์เทียนมุ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม........
กรุงเทพฯ-ฮานอย-ซาปา4 วัน3คืน
เดินทางโดยแอร์เอเซียและรถไฟ
ชมตลาดรักชาวดอย สัมผัสบรรกาศ
หนาว เย็นตลอดทั้งปี ล่องเรืออ่าว
ฮาลองบก หุ่นกระบอกน้ำ
ราคาพิเศษ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.........
เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - ภูเขาบาน่า
4 วัน 3 คืน (เดินทางโดยรถยนต์)
ชมอุโมงค์วินห์ม๊อก พระราชวังเว้ ฮอยอัน
นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ภูเขาบาน่า
ท่านละ     บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม....
หนอคาย-วิงห์ ฮาลอง ฮานอย
5 วัน
4 คืน (เดินทางโดยรถยนต์)
เริ่มต้นที่จังหวัดหนองคาย ผ่านลาว
เข้าเมืองวิงห์ อ่าวฮาลอง กรุงฮานอย
เมืองเกื่อลอ
ท่านละ      บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 1
 
Home   ::  package Tour   ::  promotion  ::   Photos    ::   Weather   ::   News   ::   Contact us  :: Web board

409/42 หมู่ 11 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร.042-012 732  แฟกซ์ 042-012 707 Mobile: 08-1872-1394 ,08-7721-4824 Laos mobile:008-856-20-2249-9606

TN travel and Service © 2006 • • Terms Of Use
Mon August 8, 2016 12:48